Konfigurace

https//www.racom.eu/cz/products/m/ray/config.html

Verze pro tisk

6. Konfigurace

Tato kapitola je shodná s obsahem Helpů jednotlivých menu.

6.1. Status

Menu Status

Obr. 6.1: Menu Status

6.1.1. Status – Device

Menu Device poskytuje základní informace o lokální a vzdálené (Remote) stanici. Informace platné v okamžiku otevření stránky nebo po povelu Refresh.

Unit typeVýrobní označení jednotky, převod Unit type = Objednací kód:
RAY10L1 = RAy10-LA (spodní kmitočty Low , pásmo A)
RAY10H1 = RAy10-UA (horní kmitočty Upper, pásmo A)
RAY10H1EU = RAy10-UB (horní kmitočty Upper, pásmo B)
RAY10H2EU = RAy10-UB-2 (horní kmitočty Upper, pásmo B, 2 konektory)
   V objednacím kódu je místo H (High) použito označení U (Upper), viz Objednací kódy.
SerialVýrobní číslo stanice.
Spoj je sestaven ze dvou jednotek se dvěma výrobními čísly.
Station nameJméno stanice zvolené uživatelem.
Station locationUmístění stanice zadané uživatelem.
Ze zadaného textu se zobrazí pouze prvních 14 znaků následovaných tečkami. Po najetí kurzorem nad text se v tool-tipu zobrazí text celý.
Peer serialVýrobní číslo protistanice, pouze s touto stanicí bude možná komunikace. Při přerušení rádiové linky v důsledku nesprávného Peer serial se zobrazí červený vykřičník, viz Short Status.
SW ver.Verze firmware.
Date & TimeStav vnitřních hodin reálného času. Čas je vložen manuálně nebo ze serveru SNTP a je nastaven shodně v obou stanicích.
Voltage [V]Napájecí napětí na vstupních svorkách stanice.
Temperature [°C]Teplota uvnitř stanice.
PolarizationHorizontální nebo vertikální polarizace podle provedené montáže. Local a Remote jsou indikovány samostatně. Správná poloha stanice je s kabelem směřujícím šikmo dolů.

6.1.2. Status – Service access

Menu Servisní přístup podává základní informace o možnostech servisního připojení.

MAC addrHW adresa modulu ethernet.
IPIP adresa ve standardním desítkovém tvaru včetně bitové šířky masky za lomítkem.
ServersPovolené servery pro servisní přístup. (HTTPS, Telnet, SSH)
Management vlanServisní přístup pouze přes management VLAN.

6.1.3. Status – Radio link

Rádiová sekce obsahuje základní informace o nastavení a aktuálním stavu rádiové linky.

Bandwidth [MHz]Jmenovitá šířka kanálu. Shodná pro obě stanice na lince.
Channel TX [GHz]Použité kanály, zapsány jako standardní čísla kanálů a jako kmitočet v GHz.
Channel RX [GHz]
Modulation TXAktuálně použitá modulace pro vysílání. Při zapnuté adaptivní modulaci jsou připojena písmena ACM.
Net bitrate
[Mbps]
Aktuální přenosová kapacita rádiového kanálu pro uživatelská data.
Max Net bitrate [Mbps]Maximální přenosová kapacita rádiového kanálu podle aktivního sw klíče „speed“.
TX power [dBm]Aktuální výstupní výkon na RF kanálu v dBm. Je-li skutečný výkon nižší než nastavený o 3 a více dBm, objeví se místo značky ok červený vykřičník, viz Short Status.
RSS [dBm]Síla přijímaného signálu je měřena v rozmezí cca −30 až −85 dBm. Slabší signál je indikován jako −110 dBm.
SNR [dB]Odstup signál-šum.
BERBit Error Rate (bitová chybovost) na přijímací straně, okamžitá hodnota.
Link uptimeČas uplynulý od navázání spojení na lince.

6.1.4. Status – Ethernet bridge

Sekce Ethernet podává informace o nastavení ethernetového rozhraní a o toku dat.

Eth interfaceStatus rozhraní ethernet. Aktuální bitová rychlost (10 = 10BASE-T, 100 = 100BASE-TX a 1000 = 1000BASE-T) a stav duplexního provozu (FD = full duplex, HD = half duplex). Červený vykřičník indikuje přerušení kanálu ethernet v protější jednotce, viz Short Status.
MDIStav interního překřížení datových vodičů ethernetu (MDI-X = vnitřně přehozené vodiče datového páru, MDI = přímé propojení, N/A je neznámý stav).
Prioritized VLANPakety VLAN jsou trvale podporovány. Stav „on (ID 4)“ znamená, že VLAN s id 4 je obsluhována přednostně, stav off je zpracování bez rozlišení priority.
RX packetsPočet všech přijatých paketů.
RX errorsPočet přijatých paketů s chybami.
TX packetsPočet všech vyslaných paketů.
TX errorsPočet paketů, při jejichž vysílání nastala chyba.

6.2. Settings Device

Menu Device

Obr. 6.2: Menu Device

6.2.1. Device – General

Sekce General obsahuje základní systémová nastavení včetně autentizačních parametrů.

Unit codekód jednotky, například:
L1 – jednotka L (Lower) vysílá v dolní polovině pásma
H2 – jednotka U (Upper) vysílá v horní polovině pásma, 2 označuje dva oddělené konektory ethernet pro data a servis.
   V objednacím kódu je místo H (High) použito označení U (Upper), viz Objednací kódy.
Serialvýrobní číslo stanice, samostatné pro H a L.
Station namejméno stanice přidělené uživatelem. Začíná písmenem nebo číslicí, může obsahovat malá i velká písmena, číslice, dva další znaky _ – a jeho délka je max. 64 znaků.
Station locationumístění stanice zadané uživatelem. Text délky 0 až 254 znaků. Povolené znaky jsou číslice 0-9, malá a velká písmena a-z, A-Z a speciální znaky: „_.,:;/() -„. Uvozovky povoleny nejsou.
Peer serialvýrobní číslo protistanice, pouze s touto stanicí bude možná komunikace.
Search mode
disabled
nastavit shodně v Local a Remote. Je nutné provést toto nastavení před instalací jednotky (zvláště v případě výměny poškozené jednotky):
 • on, zaškrtnuto – pokud není shodné Local „Peer serial“ a Remote „Serial“, pak spojení nelze navázat.

 • off, nezaškrtnuto – přestože není shodné Local „Peer serial“ a Remote „Serial“, je možno obě jednotky konfigurovat. Pozor – nepřenáší se uživatelská data. Tento stav je indikován v Short Status jako „Link connecting“ a v menu Status vykřičníkem vedle chybného „Peer serial“. Po nastavení shody lokálního „Peer serial“ a Remote „Serial“ v obou jednotkách bude spoj opět plně funkční.

Time

kliknutím na okénko Time s indikací SNTP/Manual přejdeme do menu Time. Zde zvolíme, zda bude čas nastaven manuálně nebo synchronizován z časového serveru.

 • Time manual – zapíšeme datum, čas, zvolíme časové pásmo a aktivaci letního času.

 • Time SNTP – zapíšeme IP zdrojového serveru, periodu synchronizace, zvolíme časové pásmo a aktivaci letního času.

– POZNÁMKA –

Při změně časového pásma a/nebo letního času se zachová čas GMT v jednotce RAy. Operační systém je však restartován aby se předešlo neočekávaným stavům při změně lokálního času.
Po akceptování změn v okně konfigurace času tlačítkem OK je ještě nutno tyto změny potvrdit hlavním tlačítkem Apply na obrazovce Device.

6.2.2. Device – Alarm limits

Pro parametry linky a prostředí je možno zvolit hranice, při jejichž dosažení je proveden zápis do logu. Současně se objeví Warning nebo Alarm v Short Status. Při zaškrtnutí volby SNMP trap je odeslána zpráva o překročení limitu.

Seznam sledovaných parametrů a jejich defaultních hodnot:

warning

Inside temperature [°C]>80teplota uvnitř stanice
Memory usage [%]>90využití paměti
Voltage min [V]<40dolní hranice napájecího napětí
Voltage max [V]>70horní hranice napájecího napětí, SNMP trap
on/off shodně s Voltage min
SNR [dBm]<10odstup signál-šum
RSS [dBm]<−80síla přijímaného signálu

alarm

BER>10−6okamžitá bitová chybovost
RF power fail ztráta vysílacího výkonu
Peer disconnect přerušení rádiové linky
Peer eth link down přerušení uživatelské eth linky jednotky Remote

6.2.3. Device – Authorization

Některé vlastnosti spoje RAy jsou určeny instalovanými sw klíči. Typickým příkladem je vysílací rychlost nebo výkon.

Active KeysIndikace všech platných klíčů pro stanici:
 • Rychlost – klíčem speed_xx je definována nejvyšší dostupná vysílací rychlost. Přijímací rychlost není omezena, proto je možno použít ve stanici Local a Remote různé klíče. Instalovaný klíč pro vybranou bitovou rychlost určuje možnosti nastavení parametrů Bandwidth, Modulation a Coding strength. Při vymazání jsou zrušeny všechny nainstalované klíče ve stanici. Bez klíčů vysílá stanice jen s nejnižší rychlostí 8,45 Mbps.

 • Výkon – klíč rfPower umožňuje volit vysílací výkon až +10 dBm. Bez klíče je nejvyšší nastavitelný výkon +3 dBm.

Authorization KeyTextové pole pro vložení klíče
AddTlačítko pro aktivaci klíče. Klíč zapsaný do okénka bude aktivován v příslušné jednotce (Local nebo Remote) po klepnutí na OK v dialogovém menu. Tlačítko Apply se zde nepoužívá.
Remove allPřed odstraněním klíčů se doporučuje upravit konfiguraci linky tak, aby vyhovovala defaultním omezením pro provoz bez klíčů (pásmo 7 MHz, modulace QPSK, stupeň kódování High, výkon max. +3 dBm). Jestliže ponecháme konfiguraci mimo tyto limity, pak po příštím restartu bez klíčů je stanice spuštěna s těmito defaultními parametry. To vede zpravidla ke ztrátě spojení (stanice bez klíčů běží v pásmu 7 MHz, protější stanice s klíčem může mít jiné pásmo, modulaci nebo kódování). Bezprostředně po smazání klíčů tlačítkem Remove all se stav linky nezmění s výjimkou aktivního ACM, kdy modulace klesne na minimum v daném pásmu. Pak je nutno vložit nový klíč a/nebo upravit konfiguraci tak, aby souhlasila s aktuálními limity, jinak se linka rozpojí po příštím restartu.

6.2.4. Device – Service Access

Přístupové cesty pro konfiguraci spoje.

Usernamepřístupové jméno zvolené uživatelem. Začíná písmenem, může obsahovat malá i velká písmena, číslice, znak _ a délka je max. 25 znaků.
New passwordpřístupové heslo zvolené uživatelem. Může obsahovat malá i velká písmena, číslice, čtyři znaky . : _ – a délka je 5 až 8 znaků.
Repeat new passwordnové heslo musí být zopakováno aby se předešlo nechtěným překlepům.
IP addressservisní IP adresa, defaultně 192.168.169.169 pro stanici L a 192.168.169.170 pro stanici H.
Čtyři adresy 169.254.173.236/30 jsou používány pro vnitřní komunikaci. Nesmí být použity jako servisní IP adresa.
Neznámá
IP adresa
Pro snadnější zjištění servisní IP adresy je RAy vybaven protokolem LLDP. Protokol vysílá každých 60 sec broadcast s těmito informacemi:
 • IP address – v položce LLDP, Management address

 • Serial number – LLDP, System Description

 • Typ, např. RAy10_L – LLDP, Chassis Subtype

 • DATA_PORT pro verzi s 1 eth nebo SERVICE_PORT pro verzi se 2 eth – v položce LLDP, Port Subtype

Zprávu lze zachytit a převést do čitelného tvaru pomoci LLDP klienta. Vhodným nástrojem je Wireshark IP traffic analyzing tool, jehož bezlicenční verze je dostupná pro OS Windows i Linux. Pro nalezení zprávy můžeme v programu Wireshark použít Capture filter „ether proto 0x88cc“.

Netmaskmaska pro servisní přístup, defaultně 255.255.255.0
Gatewaydefault gateway pro servisní přístup, defaultně prázdná.
HTTPSpovolení přístupu přes HTTPS server. Pozor: po zakázání přístupu přes HTTPS server již nebude možno přistupovat do jednotky pomocí webového prohlížeče! Povoleno pro Open-access default.
TelnetPovolení přístupu přes Telnet server. Umožňuje přístup CLI (Command Line Interface) pro jednoduché klienty telnet. Defaultně zakázáno.
SSHPovolení přístupu přes SSH server. Poskytuje bezpečný přístup CLI. Je-li přednostním požadavkem bezpečnost, pak necháme přístupný pouze tento server. Povoleno při defaultních přístupech Open a Secure access.
Allow passwdPovoluje přístup SSH s heslem. Zakázáno při defaultním přístupu Secure access.
Management VLANPovolení přístupu přes management VLAN. Bude zablokován přístup pro konfiguraci https, ssh a telnet z normální sítě a bude možný pouze přes VLAN. Management VLAN je defaultně zakázána.
Verze RAy10-L2/H2 se dvěma porty používá pro Management VLAN pouze servisní port.

– POZOR –
Pozor! Zapnutím Management VLAN se VŠECHNY přístupy zablokují pro konfiguraci pomocí normální LAN ! Při testech je možno zapnout Manag. VLAN pouze v jedné jednotce. Pak zůstává možný přístup do spoje z LAN i VLAN buď přímo nebo přes rádiovou linku.

Management VLAN idOznačení VLAN pro konfiguraci, defaultně 1. VLAN id musí být vyplněno i když Management VLAN není aktivní.
SSH keySSH klíč je nahrán ze souboru.
SNMP agentPovolení SNMP agenta pro sledování provozu jednotky z běžných NMS (Network Management Systems).
SNMP StringSNMP community string. Může obsahovat malá i velká písmena, číslice, čtyři znaky . : _ – a délka je max. 256 znaků.
SNMP Trap IPadresa pro odesílání alarmových zpráv.

6.2.5. Device – Configuration

Konfigurační menu poskytuje nástroje pro uložení konfigurace do připojeného PC. Konfigurační data je možno upravit běžným editorem a opět vložit do stanice. Je zde i možno obnovit defaultní nastavení nebo vložit novou verzi firmware do stanice. Přístupové cesty pro konfiguraci spoje. Uvedeno je výrobní defaultní nastavení Access open.

Backupkompletní sada konfiguračních dat obou stanic spoje se uloží do textového souboru ray.conf, který je možno podle potřeby ručně editovat.
Restore
Konfigurační data ze souboru jsou nahrána do stanice.

Typ konfigurace:

Bridge – Parametry stanice (Rádiový kanál, Ethernet, …)
Access – Parametry přístupu (HTTPS, Telnet, SSH, SSH Allow passwd, IP address, Netmask, Gateway, Management VLAN, Management VLAN id)
All – Jak Bridge, tak Access
Cíl:
Local – Lokální stanice
Remote – Protistanice
Both – Obě stanice

Jestliže byl konfigurační soubor získán z rozpojené linky, pak jej lze nahrát do stanice Local.

— POZOR —
při změně časové zóny a letního času dojde k restartu operačního systému.

Default
Do defaultního stavu se uvedou všechny parametry podle vybrané skupiny (Bridge / Access viz komentář k Restore).

Typ konfigurace:

Bridge – Defaultní parametry stanice
Access secure – Defaultní parametry přístupu secure. Tyto defaulty jsou nastaveny pro bezpečný přístup do stanice (HTTPS=off, Telnet=off, SSH=on, SSH Allow password=off, Management VLAN=off, Search mode disabled=on).

— POZOR —
Po vyvolání defaultních parametrů Access secure je vypnuto webové rozhraní i možnost SSH přístupu pomocí hesla. Jedinou možností konfigurace zůstává CLI rozhraní s přístupem pomocí SSH klíčů.

Access open – Defaultní parametry přístupu open. Tyto defaulty jsou nastaveny pro otevřený přístup do stanice (HTTPS=on, Telnet=off, SSH=on, SSH Allow password=off, Management VLAN=off, Search mode disabled=off).
All secure – Bridge + Access secure
All open – Bridge + Access open
 
Defaultní parametry pro servisní přístup: 
IP address – unit L:192.168.169.169
unit H:192.168.169.170
Username:admin
Password:admin
Cíl:
Local – Lokální stanice
Remote – Protistanice
Both – Obě stanice

– POZOR –
při změně časové zóny a letního času dojde k restartu operačního systému.

Update
Pro update firmware použijeme balíček fw označený bm1-x.x.x.x.cpio. Po provedeni update bude proveden reboot stanice.
[Varování]Varování

Během provádění update nesmí dojít k přerušení napájení!

Cíl:
Local – Lokální stanice
Remote – Protistanice
Both – Obě stanice
Apply – v novém okně vybereme balíček fw a dalším tlačítkem Apply spustíme přenos a instalaci nového firmware. Akce trvá asi 6 minut a podává tyto zprávy:
Start – Please wait. Transferring data to update (zeleně)
1 min – Please wait. Transferring data to remote unit (zeleně)
3 min – Update software. Wait approximately 5 minutes until RAy10 unit firmware installation is finished. DO NOT TURN OFF THE POWER UNTIL THE WHOLE PROCESS IS COMPLETED! (šedě)
 nebo – v případě vkládání shodného fw –
Error Remote unit: Versions of the software are identical (červeně)
6 min – po restartu RAy nelze podat zprávu, ověříme výsledek na obrazovce Status. Pro rychlejší zpětnou vazbu můžeme vysílat pingy z PC na RAy, po jejich obnovení je update hotov (pro L stanici: „ping 192.168.169.169 -t“, pro H stanici: „ping 192.168.169.170 -t“)
Stejným způsobem můžeme vložit do jednotky RAy balíček s manuály označený
bm1-doc-x.x.x.x.cpio.
[Poznámka]Poznámka

Pokud se po upgrade firmware objeví problém s certifikátem pro https, postupujeme podle přílohy F – „Přístupový certifikát

6.3. Settings Bridge

Menu Bridge

Obr. 6.3: Menu Bridge

6.3.1. Settings – Radio link

Radio link obsahuje všechny potřebné parametry pro ovládání rádiové části spoje. Některé parametry (šířka kanálu, kódování, modulace a RF výkon) je možno nastavit v rozsahu daném autorizačními klíči, viz menu Settings/Device/Authorization.

Bandwidth [MHz]Volba jedné ze standardních šířek kanálů, shodně pro stanici Local a Remote.
Channel TX [GHz]
Channel RX [GHz]
TX a RX kanály jsou vybírány ze seznamu kanálů. Základní konfigurace má ikonou spojky propojenou volbu TX a RX. Pak je dodržen standardní duplexní odstup mezi kanály a volbou jednoho z kanálů jsou definovány i ostatní tři. Jestliže zvláštní podmínky vyžadují použití jiného duplexního nastavení, pak je možno rozpojit zámek TX-RX a zvolit TX a RX kanál nezávisle. Příslušné kanály na protistanici jsou nastaveny automaticky.
Upozornění – nestandardní duplexní nastavení vede k horšímu využití kmitočtového spektra a má být použito jen v nevyhnutelných případech.
Verze RAy10-xB:
Označení kanálů L1a… vychází z číslování podle CEPT/ERC/REC 12-05 E (2007).
Číslice je doplněna značkou L nebo U pro dolní a horní část pásma.
Kanály s indexem „a“ odpovídají rozdělení podle CEPT, další indexy c,e… označují kanály posunuté (zde o 7 MHz). Tím je umožněna volba kanálů podle dalších národních standardů.
Pro identifikaci kanálu je nutno připojit šířku použitého pásma 28/14/7 MHz. Přehled pásem a jejich středních kmitočtů je uveden v manuálu.
Modulation TXStupeň modulace vybereme ze seznamu od QPSK (pomalý přenos dat ve špatných podmínkách) po 256-QAM (rychlý přenos při dobrých podmínkách). Volbou ACM (Adaptivní kódování a modulace) je zapnuta automatická volba modulace v reálném čase podle kvality signálu. Takto linka pracuje vždy s nejvyšší možnou rychlostí. Pokud se signál zhorší, například vlivem hustého deště, pak se modulační stupeň sníží, např. z 256-QAM na 128-QAM. Výsledkem je snížení rychlosti, linka však není přerušena. V módu ACM je typ modulace volen automaticky (viz manuál), kódování FEC je přitom použito ve stupni High. Rozsah ACM je od nejnižší rychlosti ve zvoleném kanálu (28/14/7 MHz) po rychlost určenou klíčem Authorization key. ACM status se pohybuje po sudých stupních (FEC=High), nejvyšší ACM status je 10. Jestliže použitý klíč povoluje maximální modulační rychlost, které přísluší FEC=Low (lichý stupeň ACM) pak dovolené stavy ACM končí tímto lichým stupněm. Například při klíči speed_102.35 postupuje ACM v pásmu 28 MHz po stavech 0, 2, 4, 5.
Coding strengthNa RF kanálu je použita FEC (Forward Error Correction). Coding strength znamená nastavení úrovně její schopnosti korigovat chyby přenosu v rádiovém kanálu aby se předešlo zahazování chybných rámců. Vyšší stupeň kódování znamená úspěšnější opravy chyb za cenu snížené uživatelské rychlosti. Má-li pro uživatele nejvyšší prioritu rychlost a jeho aplikace dokáže tolerovat mírně zvýšený výskyt ztracených rámců, pak zvolí nižší kódování. Standardně je doporučena úroveň High. V režimu ACM nastavení parametru Coding strength nemá význam.
RF power [dBm]Požadovaný výkon na RF výstupu. Nastavitelný výkon je omezen na +3 dBm bez použití autorizačního klíče RAy10-PWR-10. S klíčem je možno volit až +10 dBm.

6.3.2. Settings – Ethernet

Speed [Mbps]Volba jednoho ze standardů rychlosti na ethernetu (10BASE-T, 100BASE-TX nebo 1000BASE-T). Defaultní volba „auto“ umožňuje automatické vyjednání bitové rychlosti s protistanicí na lince eth.
DuplexMožnost výběru současného vysílání a příjmu (full) nebo postupného (half). Defaultní nastavení (auto) umožňuje automatické vyjednání parametru s protistanicí.
Rychlosti auto a 1000 je možno použít pouze při nastavení Duplex auto.
Rychlosti 100 a 10 je možno kombinovat s Duplex full a Duplex half.
MDIXMedia Dependent Interface Crossover je možnost pracovat s oběma typy eth. kabelů, přímým i kříženým. Defaultní volba „auto“ zapne automatickou detekci a případně provede vnitřní překřížení vodičů.
Flow controlMechanismus pro pozastavení vysílání dat na lince ethernetu.
Prioritized VLANBridge umožňuje zvláštní zpracování VLAN paketů. Volba „On“ způsobí přednostní zpracování paketů s vybraným VLAN id.
VLAN idPakety s tímto identifikačním číslem v hlavičce VLAN jsou přednostně zpracovány při volbě Prioritized VLAN „On“.
Internal VLAN idRF bridge používá jedno VLAN id pro vnitřní potřeby. Toto číslo může být změněno, jestliže se dostává do konfliktu s uživatelskými daty.
L2/H2 verze využívá ještě jedno VLAN id, které je fixně nastaveno na hodnotu o jedna vyšší než je ‚Internal VLAN id‘.
Management VLANPovolení přístupu přes management VLAN. Bude zablokován přístup pro konfiguraci https, ssh a telnet z normální sítě a bude možný pouze přes VLAN. Management VLAN je defaultně zakázána.

– POZOR –
Zapnutím Management VLAN se VŠECHNY přístupy zablokují pro konfiguraci pomocí normální LAN! Při testech je možno zapnout Manag. VLAN pouze v jedné jednotce. Pak zůstává možný přístup do spoje z LAN i VLAN buď přímo nebo přes rádiovou linku.

Management VLAN idOznačení VLAN pro konfiguraci, defaultně 1. VLAN id musí být vyplněno i když Management VLAN není aktivní.

6.4. Diagnostics Graphs

Menu Diagnostics Graphs

Obr. 6.4: Menu Diagnostics Graphs

Grafické informace o historii parametrů linky. Stránka poskytuje sedm grafů:

 • RSS

 • BER

 • SNR

 • vnitřní teplota

 • přenosová bitová rychlost

 • napětí

 • provoz na ethernetu

s průběhem za posledních 24 hodin. Podrobný graf získáme kliknutím na některý z mini-grafů nebo výběrem z listboxu. V grafu je možno provádět zoom, spodní graf slouží k celkové orientaci.

Primaryzobrazení prvního parametru
Secondarysoučasné zobrazení jiného parametru
Sidegraf ze stanice Local, Remote nebo oba grafy
Show Alarmčasové intervaly, kdy byl vyvolán některý z alarmů
Intervalčasový rozměr grafu
Pro práci s časovými intervaly je vhodné sladit nastavení časového pásma a letního času v PC a v jednotce RAy. Provedeme to v menu Status /Device /Date&Time, které nás zavede do submenu Time.
Rozsah souřadnic v osách x, y se automaticky nastaví podle rozsahu extrémních hodnot ve sledovaném intervalu. Proto pro zobrazení intervalu Custom až do současnosti zvolíme čas Interval To vyšší, než je aktuální čas.
Při intervalech Last hour, Last day… je k aktualizaci do současnosti třeba provést reload webové stránky, tlačítko Refresh nestačí.
Legendbarevné rozlišení jednotlivých průběhů
Zoomdetail grafu získáme tažením myší, návrat tlačítkem Reset Zoom

Změny konfigurace aktivujeme tlačítkem Refresh.

6.5. Diagnostics Statistics

Menu Diagnostics Statistics

Obr. 6.5: Menu Diagnostics Statistics

Date & TimeAktuální čas vnitřních hodin
Statistics clearedČas smazání logu
Statistics periodPerioda obnovení logu

Radio link

UptimeCelkový čas, po který byla linka ve stavu spojeno
DowntimeCelkový čas, po který byla linka ve stavu rozpojeno
ReliabilityPoměr „Uptime“ a „Downtime“
Longest downtimeDélka nejdelšího přerušení linky
No of disconnectsPočet přerušení linky

Ethernet

InUnicastPktsPočet přijatých paketů unicast
InBroadcastPktsPočet přijatých paketů broadcast
InMulticastPktsPočet přijatých paketů multicast
InCrcErrorsPktsPočet přijatých poškozených paketů (špatné CRC)
InDroppedPktsPočet přijatých paketů, zahozených, příčina plný buffer
OutUnicastPktsPočet vyslaných paketů unicast
OutBroadcastPktsPočet vyslaných paketů broadcast
OutMulticastPktsPočet vyslaných paketů multicast
OutCollisionPktsPočet detekovaných kolizí při vysílání
OutDropPktsPočet paketů ve vysílací frontě, příčina plný buffer

6.6. Diagnostics Logs

Menu Diagnostics Logs

Obr. 6.6: Menu Diagnostics Logs

EventStavy Warning a Alarm, viz Alarms limits a Short Status.
SettingProvedená konfigurační nastavení.
ACM statusStavy přepínání ACM.
OverallCelkový neroztříděný log.
Z každého logu jsou zobrazeny poslední 3 záznamy. Klepnutím na název logu získáme celý log.

6.7. Diagnostics Realtime

Menu Realtime

Obr. 6.7: Menu Realtime

Hodnoty RSS, SNR a BER jsou aktualizovány s periodou 1 sec.

6.8. Diagnostics Tools

Menu Tools

Obr. 6.8: Menu Tools

6.8.1. Diagnostics – Ping

Pingem testujeme spojení s ostatními členy sítě ethernet

Destinationcílová adresa v tečkované desítkové notaci
Length [bytes]délka odeslaných dat, ve výsledku přibude 8 byte hlavičky
Timeout [ms]perioda vysílání pingů je konstantní, 1000 ms
Countpočet odeslaných pingů (0 znamená trvalé vysílání)

Výsledek testu zobrazíme tlačítkem Refresh

6.8.2. Diagnostics – Spectrum analyzer

Menu Tools - Spectrum analyzer

Obr. 6.9: Menu Tools – Spectrum analyzer

Velmi užitečný nástroj pro zjišťování rušení v pásmu a pro nalezení volného kanálu. Nejedná se o plnohodnotný analyzátor, nýbrž o prosté skenování celého pásma přes 7MHz kanály. Přesnost naměřených výsledků je daná omezenou přesností měření RSS.

EnterVstup do menu Spectrum analyzer.
[Varování]Varování

Po stisku tlačítka Start je na dobu měření přerušena komunikace na lince. Stanice se přepne na příjem s šířkou pásma 7 MHz a proměří RSS v jednotlivých kanálech.

Režim One-shot způsobí přerušení provozu pouze na 20 sec potřebných pro změření situace na pásmu. Může být spuštěn na stanici Local nebo Remote.

Režim Continuous je vhodný pro průzkum nového stanoviště a pro instalaci. Po 10 minutách je automaticky ukončen aby se předešlo náhodnému zablokování linky. Ve všech režimech je možno zvolit přerušení vysílání protistanice. POZOR – před spuštěním režimu Continuous se přesvěčte, že do jednotky „local“ nejste připojeni přes rádiovou linku, kterou budete testovat.

ModeListbox pro výběr skenovacího módu. „One-shot“ proměří jedenkrát pásmo a pak automaticky obnoví normální komunikaci. „Continuous“ běží trvale. Je ukončen tlačítkem „Stop“ nebo automaticky po 10 minutách.
Disable peer TXVysílání protistanice může být během měření vypnuto. Tím je umožněno měření rušivých signálů uvnitř kanálu. V módu „One-shot“ trvá vypnutí po dobu měření, v módu „Continuous“ je doba přerušení předem nastavitelná (10 sec–10 min). Tento čas pak musí proběhnout, proto nelze obnovit provoz linky dříve i když lokálně ukončíme funkci prohledávání.
StartKlepnutím na toto tlačítko zapneme režim měření. Současně je přerušena komunikace na lince.
StopUkončení funkce měření v režimu Continuous. Pokud je zapnuto vysílání na protistanici, obnoví se provoz během několika sekund.
BackNávrat do menu Tools.
Channel idVybereme-li kliknutím na horních řádcích některé pásmo, pak jej tlačítkem OK můžeme použít v menu Settings pro konfiguraci spoje. Změna kmitočtu je provedena až po klepnutí na Apply v menu Settings Bridge. Tato funkce je aktivní pro One-shot (local), Continuous (local) ale nikoli pro One-shot (remote).

Výsledky měření v režimu Spectral analyzer jsou pouze informativní. RAy10 není kalibrovaný měřicí přístroj. Například tedy nelze pomocí tohoto nástroje posuzovat splnění předepsané kanálové masky vysílačem protistrany.

6.8.3. Diagnostics – Documentation

Documentation

V jednotce RAy jsou k dispozici tyto manuály ve formátu pdf:

 • RAy10 Configuration manual – EN

 • RAy10 Konfigurační manuál – CZ

 • RAy10 Installation manual – EN/CZ

Jejich obsah je shodný s obsahem Uživatelského manuálu dostupného na www.racom.eu. Pro snížení celkového objemu dat však byly vynechány kapitoly 2 – „Implementační poznámky, 10 – „Bezpečnost, prostředí, licence a některé přílohy. Kompletní manál je dostupný na: https://www.racom.eu/cz/products/m/ray/index.html

MIB

V jednotce RAy je k dispozici ke stažení MIB tabulka.

6.8.4. Diagnostics – RX constellation diagram

Constellation diagram je účinný nástroj pro zhodnocení kvality přijímaného signálu. Vzorky demodulovaného signálu jsou zobrazeny v souřadnicích amplituda-fáze. V ideálním případě jsou body umístěny v pravidelné mřížce. Velikost náhodného rozptylu odpovídá zkreslení a šumu v kanálu. Čím menší jsou mezery mezi sousedními skupinami bodů, tím větší je pravděpodobnost chyby přenášené informace.

Menu Tools - Constellation

Obr. 6.10: Menu Tools – Constellation

Bufferpočet zakreslených bodů
Read Continuouslyautomatická obnova po několika sekundách
Infodalší informace o přijímaném signálu (Modulace, RSS, SNR, BER)

V diagramu je možno používat zoom tažením myší, návrat tlačítkem Reset Zoom.

Internet Explorer provádí funkci RX constellation diagram velmi pomalu (minuty), doporučujeme zde použít jiný prohlížeč, například Mozilla Firefox, Opera, Chrome.

6.8.5. Diagnostics – Miscellanous tools

System restartRestart jednotky (hard reset).
Export log filePro servisní účely lze exportovat speciální diagnostický balíček (konfigurační a systémové logy).
Acoustic RSS indicatorPokud je stanice vybavena akustickým indikátorem RSS, tak jej lze využít pro nasměrování antény. Změny tónu indikují i velmi malé změny RSS, vyšší tón odpovídá silnějšímu signálu. Pro zapnutí indikátoru označíme stanici Local nebo Remote a klepneme na tlačítko Apply. Po skončení práce je třeba indikaci vypnout. Automaticky se vypne po 30 minutách.

6.9. Short Status

MenuShort Status

Obr. 6.11:
Menu
Short Status

Short Status je automaticky obnovován každé 3 sekundy.

Link
ok (zelená) – Rádiová linka je spojena.
connecting (červená) – Lokální stanice přijímá validní rádiový signál a pokouší se vytvořit spojení s protistanicí peer. Pro vytvoření spojení je nezbytné, aby výrobní číslo stanice peer souhlasilo s parametrem „Peer serial“ v menu Device – General.
searching (červená) – Lokální stanice hledá validní rádiový signál od stanice peer. Může to také znamenat, že protější rádio je vypnuté.
analyzer (oranžová) – Lokální stanice je v režimu Spectrum analyzer, nekomunikuje s protější stanicí.
Kliknutím na odkaz přejdeme na Overall log.
System
ok (zelená) – Jednotka pracuje správně.
warning (oranžová)
alarm (červená) –
Některý z příznaků Warning nebo Alarm stav je aktivní, viz menu Device/Alarm limits. Kliknutím na odkaz přejdeme do Event logu, kde jsou tyto stavy zaznamenány.

Provedeme-li refresh menu Status, najdeme zde upozornění na tyto chybové stavy (pokud nastaly):

 • Peer serial – nesouhlasí se Serial protistanice

 • TX power – vysílací výkon je nižší o více než 3 dBm než výkon konfigurovaný

 • Eth interface – přerušena linka ethernet

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.